Mukařovsko a zeleň

17.08.2022

Naše obce se mohly vždy chlubit souvislými plochami zeleně.

Ty se ale v posledních letech ale začínají narušovat - jednak vlivem rozrůstající se výstavby, a jednak důsledky změny klimatu.

Spousta jehličnanů vzala za své pod tlakem sucha i škůdců, a to se projevilo zejména v obecních lesích. Zde bylo vytěženo a již i prodáno "kůrovcové" dřevo. Daří se kontinuálně porosty obnovovat a je to i úkol do budoucna, tak aby tyto plochy i nadále fungovaly jako naše zelené plíce, i jako dílčí zdroj financí.

Samostatnou kapitolou je zeleň přímo na územích obcí. Podařila se myslím pěkná i funkční výsadba u Kulturního a komunitního centra, kde se dále uvažuje o centrálním listnatém stromě, který by zastínil dětské hřiště a vnesl do prostoru více intimity. Bude nutno zajistit finanční a technické zabezpečení akce, protože pořízení vzrostlého stromu, jehož výsadba bude mít zde smysl, bude trochu náročnější.

Podobný prostor se nachází v prostorách kolem Mateřské školy, kde by mohly vzniknou aleje pro zastínění cest pro pěší i samotného areálu školky, a posloužily by i při konání trhů a pouťových akcí. Zde již bylo započato s výsadbou stromořadí jedlých kaštanů, a v tom by se mohlo pokračovat. Je to zajímavá volba, ne příliš častá a poměrně atraktivní.

V areálu Základní školy bylo započato s asanací přestárlých dřevin, které tak jako tak stály v cestě budoucí výstavby. Navíc přestárlé túje jsou častým místem hnízdění vos a spad pod nimi je ideálním inkubátorem klíšťat. V plánu je další výsadba k doplnění živých plotů pro snížení pronikání prachu a hluku z přilehlých komunikací. Zde bude nutný pečlivý výběr sortimentu dřevin.

Po několikerých setkáních s občany se podařilo víceméně ustálit koncept revitalizace návsi - náměstíčka před OÚ. Tato akce bude naším úkolem v příštích letech, abychom konečně měli hezký oficiální střed obce. S tím přímo souvisí sanace vodní nádrže pod návsí, která již proběhla a okolí bylo také vyčištěno.

Zelené pásy by mohly oddělit i silnici a chodníky na hlavním tahu na Prahu, aby chodci ale i obyvatelé přilehlých nemovitostí byli více chráněni před hlukem a prachem ze vzrůstajícího provozu. Tady se jako přímo ošklivé jeví místo kolem zastávky MHD ve směru od Prahy. Pozemek je v soukromém vlastnictví a snad by se dalo uvažovat o jeho získání a následné úpravě tak, aby nehyzdilo, ale sloužilo. Co třeba malý parčík, lavičky, hezké čekárny a nějaké trvalky, a třeba pojmenování po někom významném... která vesnice se může chlubit držitelem Oskara? Také protější strana tohoto prostoru působí odpudivě. Vyprahlá prašná parkoviště, prázdná místa, kde kdysi byly stromy... i zde by stálo za to jít do jednání s majiteli a pokusit se o spolupráci. Obě tato místa jsou v přímém kontrastu s pěkným kruhovým objezdem, jehož výstavba a úprava je dobrou vizitkou minulého období.

V našich obcích měla tradici ovocná stromořadí, a i kdybychom neobnovovali přímo staré třešňovky a švestkoviště, bylo by dobré obnovit tuto výsadbu jinými stromy na jejich místě s podsadbou keři. Časem se totiž řada těchto míst změnila na houštiny planých slivoní, které jsou ověšeny navátými odpadky, často slouží jako úkryty malých skládek, a ve finále svým ovocem zaplavují silnice i chodníky. Často se ale při budování nových chodníků odstraní zeleň v okolí a zapomíná se na to, že takto odhalená cesta bude v zimě zaváta a chůze po ní bude nepříjemná. Konkrétně se jedná o novou spojku Žernovky se stezkou pro pěší do Mukařova. Z návětrné strany bude nutná keřová podsadba, která cestu ochrání, a zároveň zastíní. Stejně tak cesta od Penny do Srbína po novém chodníku také není tím nejhezčím zážitkem. Zrovna tak celá trasa po chodníku od kruhového objezdu na Louňovice by mohla být oddělena souvislým pásem keřů, a našla by se určitě i další místa.

Započalo se i s řešením prostranství v Srbíně a na Žernovce. Jsou to úkoly, které přetrvávají a dávají značný prostor pro zlepšení vzhledu obou míst. Stálo by myslím za to uspořádat setkání místních, aby se nashromáždilo dostatek podnětů a námětů na realizaci těchto akcí. V těchto místech částečná zeleň zůstala a bude dobré ji po prohlídce a zhodnocení stavu zapojit do nové výsadby.

Námětů a možností je spousta, a i když jsme limitováni financemi i místními podmínkami, hodně se toho už udělalo, a věřím, že i v budoucnu udělá. Oblast životního prostředí je nesmírně široká - odpadové hospodářství, odpadní vody, pitná voda, zemědělské hospodaření, veřejný prostor, soukromé pozemky a další. Je to velmi náročný úsek, který se v našem případě komplikuje tím, že rozrůstáním se blížíme městu s jeho problémy, ale zároveň jsme pořád "trojvesnicí". To má své velké plusy, které musíme využít, a mínusy které musíme překonat.

Mým přáním je ponořit naše obce do zeleně... nemáme tu mnoho vodních ploch a vodní toky nemáme de facto žádné. Možná je to plus vzhledem k záplavám v posledních letech..., ale stromy a zeleň všeobecně jsou základním předpokladem pro zachování příjemného a kvalitního životního prostředí.

František Polesný, zahradník a člen Výboru pro životní prostředí