Vize 2052

19.08.2022

Máme nejen historické úspěchy, ale i vizi do budoucna

Představuji vám vizi našeho volebního sdružení "Mukařov v roce 2052". Proč 2052? Je to rok, kdy bude naše obec slavit výročí 700 let od první písemné zmínky.

Naši předkové z té doby by se jistě podivili nad všemi těmi moderními vynálezy, které dnes již považujeme za samozřejmost. Stejně tak dnes je třeba neustrnout a pohlédnout k zítřkům, které pro leckoho z nás mohou být nyní také neuchopitelné, ba nepředstavitelné. Nemusejí ale také nutně být nerealizovatelné. Ve vedení obce máme již dost zkušeností, kdy i zdánlivě vzdálené vizionářské nápady došly uskutečnění. Před lety jsme snili o zavedení vodovodu ze Želivky, o jiném systému odpadů než přeplněných uličních kontejnerech, o moderní technice pro údržbu obce, a ejhle, povedlo se. Prožijte s námi Mukařov budoucnosti!

Smart city

Pod tímto anglickým souslovím se ukrývá chytré město, které dovede využít moderní technologie ke zlepšení života občanů i životního prostředí jejich aplikací do předmětů denní potřeby a veřejných statků. Lampy v noci nesvítí zbůhdarma do oken, ale jen na hlavních silnicích, a zdůrazňují prvky veřejných prostranství, zatímco v obytných zónách se rozsvěcují a zhasínají podle pohybu chodců. Samozřejmostí je podpora autonomních elektro-vodíkových dopravních prostředků, které mají své uplatnění minimálně na trasách mezi nejvíce frekventovanými místy. Městský a volnočasový mobiliář vám dovede nabít mobil nebo koloběžku (a jiná přibližovadla), zatímco pohodlně odpočíváte a surfujete na free wifi, nebo projíždíte v apce události v obci, nebo informace z úřadu. Odečet a správa vodoměrů probíhá s provozovatelem probíhá plně automatizovaně, všechna zařízení dokáží samočinně identifikovat a ohlásit své poruchy, či rovnou objednat opravu nebo výměnu klíčových komponent.

Komunitní energetika

Smart city potřebuje i přes implementaci moderních a úsporných technologií mnoho elektrické energie. Ta ale pochází z velké části z obnovitelných zdrojů a na její výrobě se podílí celé společenství obce. Zdroje energie v obci jsou propojené do společné sítě a výrazně snižují závislost na dodávkách z okolního prostředí. Jsou jimi solární panely na vhodně umístěných veřejných i soukromých budovách, na městském mobiliáři, několik výkonných větrníků a malá elektrárna zpracovávající přebytky odpadů, které nestačí domácnosti využít v podobě kompostu, nebo nejsou jinak využitelné.

Cirkulární ekonomika

Je tolik potřebná v moderní době ke snížení spotřeby drahých přírodních zdrojů. Podpora lokálních podnikatelů a aktivit, kde odpad jednoho procesu funguje jako vstup procesu dalšího, se stala nutností. Není to sice univerzální všelék pro všechny obory výroby a služeb, ale minimálně u potravin a jiných biologicky rozložitelných látek funguje bezvadně. Co se nespotřebuje, zkompostuje se a vrátí zpět do půdy k další zemědělské výrobě. Nebo je s vytříděnou částí ostatních vhodných odpadů je moderní technologií přeměněno v elektrickou energii. A ta je vstupem pro mnoho dalších využití. Důležitou roli má i místní měna, díky které je možné motivovat dodavatele i spotřebitele k využití lokálního obchodu.

Čisté a udržitelné životní prostředí

Nebývalý důraz byl v minulých letech kladen zejména na hospodaření s vodou. Její hlavní zásobárnou jsou revitalizované vodní nádrže, které udržují vodu kvalitně čistou pro zavlažování i koupání. A to kombinací takřka bezúdržbových kořenových čistíren a moderních filtračních zařízení k odstraňování nadměrné mikrobiologické zátěže. Jako vhodný se ukázal i investičně méně náročný systém hrázek na potocích, suchých poldrů a průlehů, který dokáže zadržet prudké přívalové srážky a prostřednictvím distribučního systému je dovést k zavlažování veřejných, zemědělských i lesních ploch. Lesy umí lépe vzdorovat stále častějším požárům díky pestré druhové skladbě porostu, která nahradila dřívější nevhodné monokultury a spolu s vhodně revitalizovanými vodními plochami poskytují vhodné životní podmínky širokému spektru fauny i flory.

Moderní komunikace veřejné správy

Technologie vzdálených přístupů, ovládání a komunikací doznaly v době postcovidové velký rozmach. Není problém vyřídit veškeré veřejnosprávní agendy a úkony ze svých mobilních telefonů odkudkoliv. Ať už jde o bydlení a pobyt, řízení odpadového hospodářství, účast ve volbách, či vystavování a zasílání nejrůznějších žádostí, povolení a potvrzení. Díky systému daňových účtů, které umožňují přes prostředky digitální identifikace efektivní nastavení správy osobních agend a volbu vhodného prostředku komunikace jednotlivých poplatníků, jejich skupin, nebo plátců s úřadem - ostatně podobně jako s jakoukoli jinou institucí nebo firmou. Systém požadavky rozesílá příslušným odborům, nebo pracovníkům, a vy máte přehled o tom, kdo co řeší.

Pohybové aktivity

Díky efektivitě moderních komunikačních technologií a procesů výroby a služeb zbývá stále více času na zájmové činnosti a aktivity. Všechny věkové skupiny mohou procvičit nejen své tělesné schránky na moderních volnočasových zařízeních, které jsou s to vám prostřednictvím sítě poradit a nastavit optimální program na základě vámi sdílených údajů a požadavků. Snad jen pro ty nejmenší jsou stále nejlepší a nepřekonatelné skluzavky, houpačky a dřevěné hrady, které jsou doplněné dalšími prvky pro rozvoj motoriky a zdravý vývoj dítěte. Populární zůstávají míčová hřiště a workoutové parky zaměřené na dospívající mládež, která prostě potřebuje vyrelaxovat přebývající životní energii. A to vše také díky přetrvávající podpoře neziskových, státních i soukromých sportovních, kulturních a volnočasových subjektů a projektů.

Veřejná prostranství 21. století

K zajištění čistých a bezpečných veřejných prostranství slouží bezobsluhové systémy pro sekání, údržbu a čištění veřejných ploch a komunikací, monitorovací systém instalovaný na vybraných veřejných místech či městském mobiliáři pro předcházení vandalismu a škodám. Proti tomu se též osvědčily ochranné samočistící nátěry použité na vybraných veřejných místech. V kombinaci s obecní policií, která i díky monitoringu nemusí být vždy a všude, je to ideální.

...tedy pokud pro to vše bude dost čipů, baterií, komunikačních sítí, legislativy a dobré vůle. Jinak chystejme louče a houně!

Přemysl Zima, místostarosta, finanční účetní a vizionář