Péče o prostředí, ve kterém žijeme

VYSVĚDČENÍ (co jsme zatím dokázali)

ROZUMNÁ REGULACE VÝSTAVBY 

 • Spekulativní výstavba eliminována, nastaveny rozumné podmínky finanční spoluúčasti developerů 

USMĚRNĚNÍ DOPRAVY 

 • Zjednosměrnění ulic Na Ladech,
 • Zpřehlednění dopravy v Příčné ulici vybudováním parkoviště před Komunitním centrem
 • Organizace parkování před školou a školkou

PÉČE O PŘÍRODU V OBCI I MIMO NI 

 • Průběžná péče o zeleň
 • Instalace dřevěných soch a laviček 

ŽIVOTODÁRNÁ VODA 

 • Dílčí čištění nádrží (malá nádrž Mukařov, rybník náves Srbín)
 • Zlepšení režimu na ČOV Mukařov

NEZAPOMÍNÁME NA HISTORII 

 • Oprava a restaurování křížů v Mukařově a na Žernovce

 • Odhalení pamětní desky mjr. Vojtíškovi (příslušník RAF) 

REVITALIZACE CENTER VŠECH OBCÍ

 • Zpracování projektu na revitalizaci parku v Mukařově, přestavbu hospody na Srbíně a přilehlé návsi a prostoru na restaurací na Žernovce
 • Údržba parku v Mukařově

EFEKTIVNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

 • Nádoby na tříděný odpad u všech nemovitostí
 • Nákup vlastních nádob na směsný odpad 
 • Motivační systém pro odpadové hospodářství

PLÁNY 2022-2026

ROZUMNÁ REGULACE VÝSTAVBY

 • Průběžné zkvalitňování podmínek regulace daných územním plánem

USMĚRNĚNÍ DOPRAVY

 • Usměrnění dopravy
 • Aplikace pasportu komunikací
 • Vymáhání zákazů parkování

PÉČE O PŘÍRODU V OBCI I MIMO NI

 • Čistota v obci,
 • Variabilita veřejného prostoru - komunikace, pobytové plochy, aktivní odpočinek, biodiverzita (květnaté louky)
 • Aktivní spolupráce s Lesy ČR na obnově obecních lesů

ŽIVOTODÁRNÁ VODA 

 • Obnova vodních nádrží, udržitelný provoz s cílem zlepšení kvality vody, revitalizace vodních toků v Mukařově, Srbíně a Žernovce

 • Zlepšení kvality vody v tocích a nádržích
 • Udržitelný rybolov na rybníku v Mukařově

NEZAPOMÍNÁME NA HISTORII

 • Obnova informačních cedulí na Stezce kameníků
 • Napojení Mukařova na Mikešovu cestu - konec cesty se schránkou na cestovní pasy

REVITALIZACE CENTER VŠECH OBCÍ 

 • Realizace projektů na obnovu center všech tří obcí

EFEKTIVNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • Variabilnější služby ve shromažďování plastu a papíru, nákup vlastních nádob na další odpadové komodity
 • Zvýšení podílu vlastní likvidace bioodpadu
 • Výstavba nového sběrného dvora jako základny pro vlastní řešení svozu odpadů

ENERGETICKÉ ÚSPORY 

 • Zpracování koncepce postupného budování energetického mixu - solární panely, vítr, bioplyn...; náhrada plynu tepelnými čerpadly. Stanovení priorit a plánu realizace

VIZE 2052

ROZUMNÁ REGULACE VÝSTAVBY

 • vyvážená regulace v zájmu většiny občanů i přírodních zdrojů, podpora budování nových center obcí s místními službami 

USMĚRNĚNÍ DOPRAVY 

 • jasně definované zóny
 • preference elektromobility
 • dobíjecí infrastruktura pro kola i automobily

PÉČE O PŘÍRODU V OBCI I MIMO NI

 • výsadba a podpora smíšených dřevin v lesním hospodářství;

ŽIVOTODÁRNÁ VODA 

 • vytvoření suchých poldrů a průlehů v krajině k zachytávání přívalových srážek

 • systém distribuce dešťových srážek pro zavlažování veřejných (i soukromých) ploch

NEZAPOMÍNÁME NA HISTORII

 • soustavná péče o historické budovy a drobné památky

REVITALIZACE CENTER VŠECH OBCÍ

 • živoucí a funkční centra ve všech třech obcích

EFEKTIVNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 • minimalizace vzniku odpadu
 • maximalizace jeho likvidace přímo v obci

ENERGETICKÉ ÚSPORY

 • instalace a podpora alternativních zdrojů energií na obecních nemovitostech (i vhodných soukromých nemovitostech v rámci PPP projektů); 
 • zapojení prvků smart city do komunitní veřejné energetické sítě